Header Ads

Recent

Showing posts with label PDF. Show all posts
Showing posts with label PDF. Show all posts

TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 6 - தனிவட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி Study Materials

September 01, 2022
TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 6 - தனிவட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ...Read More

TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 5 - விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 5 - விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ...Read More

TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 2 - எளிமையாக்குதல் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 2 - எளிமையாக்குதல் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவ...Read More

TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 1 - தகவல்களை விவரங்களாக மாற்றுதல்,விவரம் சேகரித்தல் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC புத்திக்கூர்மை, திறனறிவு Chapter - 1 - தகவல்களை விவரங்களாக மாற்றுதல்,விவரம் சேகரித்தல் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்க...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 27 - தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றும் பொதுக்குறைகள் தீர்ப்பு - நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 27 - தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றும் பொதுக்குறைகள் தீர்ப்பு - நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் Study Materi...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 26 - பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 26 - பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 25 - மத்திய மற்றும் மாநில ஆணையங்கள் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 25 - மத்திய மற்றும் மாநில ஆணையங்கள் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ க...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 24 - தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 24 - தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிள...Read More