Header Ads

Recent

Showing posts with label English. Show all posts
Showing posts with label English. Show all posts

10ம் வகுப்புஅனைத்தும் பாடத்திலும் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர்கள் வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

July 11, 2022
10ம் வகுப்புஅணைத்து  பாடத்திலும்  100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர்கள் வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம் Please click the below link to...Read More

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Nagaraj வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

July 11, 2022
10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Nagaraj வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழ...Read More

10ம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Bala Subramanian வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

July 11, 2022
10ம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Bala Subramanian வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம். பதிவிறக்கம் செய்ய...Read More

10ம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Dhilip வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

July 11, 2022
10ம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Dhilip வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப...Read More

10ம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Dhilip வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

July 11, 2022
10ம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Dhilip வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்...Read More

10ம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

July 11, 2022
10ம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்ப...Read More

10th தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

April 28, 2022
10th தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ...Read More

10ம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex குறிப்பு புத்தகம்

March 09, 2022
10ம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex குறிப்பு புத்தகம். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்...Read More